giovedì 4 giugno 2009

mandi


Par cumò o voi, cun displasê. O speri che al sedi un moment, ma no rivant a stai daûr cun continuitât mi somee plui just sierâlu, almancul par un pôc. Grazie a ducj chei che mi àn seguît fint cumò. Maman